Rắc Chuyển Nguồn EC320 C14 Sang IEC 320 C5

    130,000