Rắc Chuyển Nguồn EC320 C14 Sang IEC 320 C7

120,000